ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร โชติกกำธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.อาริต ธรรมโน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุเมธ ประภาวัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.นล เปรมัษเฐียร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ณฐพล พันธุวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง