Welcome to KMITL Journal of Information Technologyบทความวิชาการ มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย ไปยังนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทความวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยไปสู่นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการในลักษณะของ  
1)  บทความปริทัศน์ (Review Article) ทั้งในรูปแบบของการเรียบเรียงผลงานวิจัยที่ผ่านมา และการเรียบเรียงสรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใดด้านหนึ่ง  หรือ บทความแนะนำองค์ความรู้ในสาขาการวิจัยที่น่าสนใจ (Tutorial Article)          
2)  บทความวิชาการที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประชาชนทั่วไป
3)  บทความวิจัยด้านนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
โดยมีกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยจัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ  และให้มีการประเมินบทความทุกเรื่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนพิจารณานำลงตีพิมพ์เผยแพร่

  1. วัตถุประสงค์

1)   เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของบทความวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพตามขอบเขตที่วารสารกำหนด

2)   เพื่อประโยชน์ต่อ การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

3)   เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป

4)   เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตที่วารสารกำหนด


 

Message Disclaimer

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีส่วนสนับสนุนหากบทความใด ๆ ที่ผู้เขียนตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฏหมายมาตราใดมาตราหนึ่ง ความรับผิดชอบในด้านกฎหมายของข้อความในแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว

 

หากท่านใดพบเห็นข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมายมาตราใดมาตราหนึ่ง กรุณาแจ้งคณะกรรมการวิรสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังที่ journal@it.kmitl.ac.th


 

Journal update
Open Source Software (OSS) Adoption in Commercial Firms: A Literature Review
4 มีนาคม 2559 เวลา 09:35 น. by Bundit Thanasopon
การแนะนำคำศัพท์แบบเนมโมนิคโดยใช้อัลกอริทึมการออกเสียง
4 มีนาคม 2559 เวลา 09:33 น. by อรพินท์ อานนท์ธนทรัพย์ และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
การตรวจจับการโจมตีแบบ Gray Hole บน Mobile Ad-Hoc Networks
16 กันยายน 2558 เวลา 23:00 น. by แก้วใจ อาภรณ์พิศาล และ ศิรปัฐช์ บุญครอง
การวิเคราะห์พฤติกรรมโคนมจากภาพวีดีโอ (Behavioural Analysis in Dairy Cow from Video)
16 กันยายน 2558 เวลา 22:58 น. by สุธาสินี นพฤทธิ์ ณฐพล พันธุวงศ์ และ กิติ์สุชาต พสุภา (Suthasinee Nopparit, Natapon Pantuwong, and Kitsuchart Pasupa)
ความสัมพันธ์ระหว่างทวิตเตอร์และตราสารการเงิน (Relationship between Twitter and Financial Instrument)
16 กันยายน 2558 เวลา 22:57 น. by นนท์ คนึงสุขเกษม และ ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ (Nont Kanungsukkasem and Teerapong Leelanupab)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับสัญญาณในการสื่อสารไร้สายภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ
27 เมษายน 2558 เวลา 09:37 น. by สุรพล ไกรจักร์ และ ปานวิทย์ ธุวะนุติ
เทคนิคการตรวจหาเส้นบรรทัดจากลายมือเขียนโดยอัตโนมัติ (Line Segmentation for Online Thai Handwriting Beautification)
2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21:01 น. by กรัณย์ ต้นไม้ทอง และ สุภวรรณ อันนันหนับ (Karun tonmaithong, and Supawan Annanab)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยวิธีการอุปมาอุปไมย (Information Technology for Supporting Analogical-based Teaching Method)
29 ธันวาคม 2557 เวลา 11:02 น. by ภัสมะ เจริญพงษ์ และ นพพร โชติกกำธร (Patsama Charoenpong, Nopporn Chotikakamthorn)
การศึกษาเกี่ยวกับการรู้จําชื่อเฉพาะ
10 พฤษจิกายน 2557 เวลา 20:50 น. by ปฏิภาณ วิกาหะ และ พรฤดี เนติโสภากุล (Patipan Wikaha and Ponrudee Netisopakul)
การค้นคืนรูปภาพโดยใช้การวาดภาพ (Sketch-based Image Retrieval: a review of literature)
6 พฤษจิกายน 2557 เวลา 20:04 น. by สุวรรณี เจียรสุวรรณ และ ณฐพล พันธุวงศ์ (Suwannee Jearasuwan and Natapon Pantuwong)
การประมวลผลชุดคําสั่ง SQL โดยอ๊อพติไมเซอร์ของระบบจัดการฐานข้อมูล (SQL Command Set Processing Using an Optimizer of a Database Management System)
26 กันยายน 2557 เวลา 22:15 น. by สําเริง จันทร์ลมูล (Samreung Janlamoon)
เทคนิคการปรับแต่งภาพลายเส้น (Techniques for Sketch Beautification)
8 สิงหาคม 2557 เวลา 11:18 น. by สัญชัย น้อยจันทร์ และ นพพร โชติกกําธร (Sanchai Noichan, and Nopporn Chotikakamthorn)
เทคโนโลยีไวไฟรูปแบบใหม่ในยุคทองของอุปกรณ์พกพาและวีดีโอ (New Wi-Fi technology in mobile device and video generation)
31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:38 น. by สุรพล ไกรจักร์ (Surapon Kraijak)
A SURVEY ON QUESTION CLASSIFICATION TECHNIQUES FOR QUESTION ANSWERING
29 ตุลาคม 2556 เวลา 10:13 น. by Natsuda Laokulrat
เทคนิคการซ้อนภาพแบบดิจิทัลสำหรับพื้นหลังธรรมชาติ
9 ตุลาคม 2556 เวลา 08:58 น. by แมน เตมียกุล และ นพพร โชติกกำธร
ส่วนขยายทฤษฎีรวมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ตุลาคม 2556 เวลา 08:55 น. by สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร
MOBILE PROJECTORS: THE REVIEW OF NON-LASER AND LASER TECHNOLOGIES
9 ตุลาคม 2556 เวลา 08:53 น. by Thitirat Siriborvornratanakul
การจัดตารางงานการผลิตที่มีความยืดหยุ่นบนเครื่องจักรกลแบบคู่ขนานในอุตสาหกรรมการผลิต
30 กันยายน 2556 เวลา 14:10 น. by อาริต ธรรมโน และ อัจฉรา ภูอ่าง
Augmented Reality Applications Using Visual Tracking
30 กันยายน 2556 เวลา 14:09 น. by Chutisant Kerdvibulvech
การประยุกต์ใช้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบจับต้องได้เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาในห้องเรียน
30 กันยายน 2556 เวลา 14:07 น. by ณฐพล พันธุวงศ์
รู้จักกับเทคโนโลยี MPLS
17 กันยายน 2556 เวลา 09:05 น. by ปานวิทย์ ธุวะนุติ
ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:04 น. by สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร
กระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้หลักการหาอาหารของแบคทีเรีย
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:55 น. by ณัฏฐ์ อรุณ
THE REVIEW OF VIRTUAL SCREENING TECHNIQUES
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:51 น. by Kitsuchart Pasupa
INSTITUTIONAL REPOSITORIES FOR SCHOLARLY COMMUNITIES IN THAILAND
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:50 น. by Wachiraporn Klungthanaboon, Teerapong Leelanupab and Michael Moss
เนื้อหาการเรียนรู้แบบดิจิตอล รูปแบบใหม่ของการศึกษาในอนาคต
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:45 น. by มานพ พันธ์โคกกรวด
การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นและเทคโนโลยีอื่นๆ
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:38 น. by พิมพ์ลักษ์ บุญชูกุศล กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
ลายพิมพ์เสียง : เทคโนโลยีเพื่อการค้นหาเพลง
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:36 น. by อัครพร แพงดี และ พรฤดี เนติโสภากุล
ความเป็นไปได้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ปกติในระบบสามมิติ
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:08 น. by พัทธ์ธีรา จันทร์เอี่ยม และ กิติ์สุชาต พสุภา
การพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรแบบยั่งยืน
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:05 น. by บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
ภาวะสวนตัวของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุ๊ก
31 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:00 น. by ศรันยา ไพรัชนราพร และ ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์