เพื่อความถูกต้องของรูปแบบในการเขียนบทความ โปรดใช้ไฟล์รูปแบบการจัดทำต้นฉบับ (Template) เพื่อเขียนบทความ

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการจัดเอกสารสำหรับตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศได้จาก link ด้านล่าง

Manuscript Preparation Guidelines for KMITL Journal of Information Technology can be downloaded from the link below.

 

Download  แบบนำส่งต้นฉบับบทความ

Download  รูปแบบการจัดทำต้นฉบับบทความ (ภาษาไทย)

Download  Manuscript Preparation Guidelines for KMITL Journal of Information Technology (English)


ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้ฟอนต์ซึ่งไม่ได้ติดตั้งมากับโปรแกรม Microsoft Word (เช่น ฟอนต์ TH Sarabun New)

 
สำหรับบทความภาษาไทย มีฟอนต์ที่จำเป็นต้องใช้ 2 ชนิด คือ

 

TH Sarabun New  ซึ่งผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/


TH Baijam  ซึ่งผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

 
สำหรับบทความภาษาอังกฤษมีฟอนต์ที่จำเป็นต้องใช้ 1 ชนิด คือ

 

Ubuntu Light, which can be downloaded from http://font.ubuntu.com/