Volume 2, Issue 1 : การประยุกต์ใช้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบจับต้องได้เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาในห้องเรียน